ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


 

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny ma na celu pomoc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalęgającego z alimentami. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego zajmują się urzędy gmin.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego musi mieć miejsce bezskuteczna egzekucja zasądzonych alimentów. Może być również tak, że rodzic przebywa za granicą i unika płacenia alimentów – sytuacja taka również umożliwia otrzymywanie omawianego świadczenia.

Kolejny warunek to nieprzekraczanie ustalonego kryterium dochodu. Obecnie wynosi ono 725 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Do dochodu zaliczane są przychody, które są opodatkowane na podstawie przepisów o PIT, dochód deklarowany w oświadczeniu przez osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu.

Gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS.

 

Wniosek

 

Rodzic w imieniu dziecka skalda wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego do gminy. Wniosek jest szczegółowo określony i można go znaleźć na stronach internetowych ministerstwa pracy i polityki społecznej, jak również w gminach. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty.

 

Wysokość świadczenia

 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł. Oznacza to, że jeżeli zasądzone alimenty wynoszą 400 zł to świadczenie również będzie w tej wysokości. W przypadku, gdy alimenty wynoszą 700 zł świadczenie z funduszu będzie wypłacane w wysokości 500 zł.

 

Jeżeli okaże się, że rodzic otrzymywał alimenty lub zwiększyły się jego dochody i przekroczyły ustalona granicę – gmina zażąda wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.

 

Wiek dziecka

 

Świadczenie z funduszu wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej świadczenie będzie mu przysługiwało do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie może być również przyznane bezterminowo – ma to miejsce, gdy dziecko jest niepełnosprawne i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kiedy alimenty z funduszu są nienależnie pobrane?

 

Przypadki nienależnie pobranych świadczeń wskazuje art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią alimenty są pobrane nienależnie:

pomimo zaistnienia okoliczności, które powodują ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części; gdy są przyznane w sytuacji świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie; gdy wypłacono je bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia; jeśli są wypłacone, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty, gdy wypłacone są od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Pamiętajmy, iż kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

W przypadku ustalenia, iż wypłacone świadczenia podlegają zwrotowi, mamy prawo wnioskować o ich umorzenie w całości lub w części, o odroczenie terminu ich płatności lub o rozłożenie na raty. Wójt (burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa) przychyli się do naszej prośby, jeżeli zachodzą ku temu szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Odroczenie, umorzenie czy rozłożenie na raty należności przerywa bieg terminu ich przedawnienia.

 

Przedawnienie należności

 

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja je ustalająca stała się ostateczna.

Po upływie 10 lat od pobrania nienależnie pobranych świadczeń, nie wydaje się decyzji o ich zwrocie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Czy można pobierać jednocześnie alimenty od rodzica i z funduszu?

 

Gdy otrzymaliśmy alimenty od rodzica w sytuacji, gdy zmienia się sytuacja dochodowa rodziny, mająca wpływ na prawo do świadczeń oraz gdy egzekucja alimentów stała się skuteczna, wówczas ostateczna decyzja przyznająca alimenty z funduszu może zostać zmieniona lub uchylona.

Ponadto, gdy osoba pobierająca alimenty z funduszu otrzymuje jednocześnie alimenty od zobowiązanej osoby (rodzica), wówczas obowiązana jest do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty.

W sytuacji, gdy otrzymaliśmy decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, można wnosić o ich umorzenie wraz z odsetkami w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona.

Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.