JAK UZYSKAĆ TYTUŁ WYKONAWCZY ?


 

Pojęcie tytułu wykonawczego pojawia się w polskim prawie w toku czynności podejmowanych przez sądy cywilne, karne, organy orzekające w postępowaniu karnoskarbowym oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne (np. prawomocny wyrok, nakaz zapłaty) lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akty notarialne wymienione w § 1 pkt 4) - 6) powołanego przepisu, w których dłużnik (lub inna osoba) poddał się egzekucji i zobowiązał do zapłaty wg kryteriów tam przewidzianych. Aby wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi, musi więc istnieć ważny tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, tytułowi temu musi zostać nadania klauzula wykonalności przez sąd i tak powstały tytuł wykonawczy musi zostać skierowany wraz z wnioskiem o wszczęcie (lub żądaniem przeprowadzenia z urzędu) egzekucji do komornika sądowego. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składa się do sądu właściwego według art. 781 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, np. dla tytułu egzekucyjnego będącego orzeczeniem sądu, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nadaje co do zasady sąd pierwszej instancji, przed którym sprawa się toczy. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w terminie 3 dni od jego złożenia. Wniosek podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł za każdą jego stronę (art. 71 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) - warto zatem ustalić przed złożeniem wniosku ilość stron dokumentu będącego tytułem egzekucyjnym, aby uniknąć wzywania przez sąd o uzupełnienie brakującej opłaty i prze- dłużania w ten sposób postępowania. Oprócz wyżej wymienionej kwoty, dodatkowo opłacie sądowej w wysokości 50 zł podlega nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji (art. 71 ww. ustawy) - a więc np. tytułowi egzekucyjnemu będącemu aktem notarialnym. We wniosku o nadanie klauzuli wykonalności można zażądać doręczenia tytułu wykonawczego pocztą lub też jego osobistego odbioru w sądzie. Kiedy już otrzymamy przedmiotowy dokument, pozostaje sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji i skierować go wraz z tytułem wykonawczym do komornika sądowego.