EGZEKUCJA Z KONTA BANKOWEGO


 

Kwoty znajdujące się na koncie bankowym również podlegają zajęciu - nie tylko lokaty, ale również rachunek bieżący (nawet gdy wpływa na konto wynagrodzenie za pracę lub emerytura). Przepisy określają, że środki na koncie są wolne od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Chodzi tu o kwotę obowiązującą w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień nadania przez sąd klauzuli wykonalności dokumentowi, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja. Informację o tym, jaka była kwota przeciętnego wynagrodzenia znajdziemy na stronie www.stat.gov.pl w zakładce - Komunikaty i obwieszczenia.

Przykład Gdyby sąd nadał klauzulę wykonalności wyrokowi nakazującemu zwrot pożyczki 3 lutego 2014 r., to miałaby zastosowanie kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w styczniu 2014 r., tj. 3805,11 zł. Nie oznacza to, że musi nam na koncie zostać ok. 11 415 zł. Liczona jest wysokość wpływów od momentu zajęcia konta. Jeśli łączna suma wpływów na konto osiągnie wysokość trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, komornik ma prawo zająć wszystkie pieniądze zgromadzone na koncie i pozostawić dłużnika bez środków do życia. Dlatego czasami warto pobierać świadczenia „do ręki” i zamknąć rachunek bankowy, zanim dojdzie do egzekucji.

Bywa też tak, że gdy komornik zajmie konto, bank je blokuje, tzn. ani nie wypłaca należności dłużnikowi (mimo iż wysokość wpływów nie osiągnęła jeszcze kwoty trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia), ani nie przekazuje jej komornikowi. W takiej sytuacji należy zwrócić się na piśmie do banku, powołując się na zapis art. 54 ustawy - Prawo bankowe, który stanowi, że dłużnik ma jeszcze prawo do wypłaty swoich należności. Egzekucja z zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń o podobnym charakterze Alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. Kiedy jednak środki te wpłyną na konto bankowe, to traktowane są wyłącznie jako środki zgromadzone na koncie i mogą być zajęte (zobacz: egzekucja z konta bankowego). Nie mogą one być zajęte przez komornika, ale tylko do momentu wpływu na konto.

Zajęcie obejmuje bowiem wszystkie kwoty wpływające na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływają np. zasiłki z pomocy społecznej, czy alimenty na rzecz dziecka, wpłacona z tego tytułu suma podlega egzekucji na ogólnych zasadach. W sytuacji zajęcia rachunku warto zwrócić się do komornika o wyłączenie tych środków spod egzekucji. Jeśli nie uwzględni naszego wniosku, możemy złożyć skargę na czynności komornika. W przypadku alimentów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego możliwe jest również wniesienia powództwa o zwolnienie z tych świadczeń spod egzekucji (wiecej na ten temat w rozdziale: Jak bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją?)

Pozew taki wytacza w imieniu dziecka jego przedstawiciel ustawowy. Warto też rozważyć możliwość otwarcia dziecku oddzielnego rachunku oszczędnościowego — rozliczeniowego, na który będą wpłacane należności alimentacyjne.