KIEDY KOMORNIK MOŻE UKARAĆ GRZYWNĄ ?


 

Grzywna przede wszystkim kojarzy się z przestępstwami i wykroczeniami, zwłaszcza o charakterze skarbowym. Nie można jednak zapominać, że pełni również funkcję środka przymusu w postępowaniu egzekucyjnym, który może być zastosowany nie tylko wobec stron postępowania, ale również w stosunku do osób trzecich. O ukaraniu grzywną możemy mówić w trzech przypadkach.

Odmowa udzielenia wyjaśnień lub informacji Komornik może żądać złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji, które są niezbędne dla skutecznego prowadzenia egzekucji. Dotyczy to organów administracji publicznej, organów skarbowych, organów rentowych, banków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów, które mogą być w posiadaniu informacji dotyczących dłużnika. Odmowa udzielenia informacji będzie uzasadniona jedynie w takim zakresie, w jakim prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienia dokumentu przewiduje Kodeks postępowania cywilnego (dotyczyć to będzie chociażby osób objętych tajemnicą zawodową). Co istotne, sam dłużnik jest zobowiązany do poinformowania w terminie 7 dni o każdorazowej zmianie swojego miejsca pobytu. Odmowa udzielenia informacji lub podanie informacji fałszywej otwiera możliwość do ukarania grzywną. Obecnie jej wysokość może maksymalnie wynieść 500 zł, jednak nowelizacja z 16 września 2011 r. przewiduje grzywnę aż do 2000 zł. Należy pamiętać, że nałożenie grzywny na osobę zobowiązaną do udzielenia informacji nie wyłącza odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych! Zaniechanie obowiązków przez pracodawcę W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych prowadzonej z wynagrodzenia za pracę, po stronie pracodawcy pojawiają się liczne obowiązki. Pracodawca ma tydzień na przedstawienie komornikowi zestawienia wynagrodzenia dłużnika oraz na powiadomienie, w jakich terminach i w jakiej wysokości będzie dokonywał potrąceń (ewentualnie powinien wskazać przeszkody uniemożliwiające wypłacenie wynagrodzenia). Uchybienie terminowi na udzielenie informacji, jak i zaniechanie przesłania zajęcia wynagrodzenia do nowego pracodawcy dłużnika, upoważnienia komornika do nałożenia grzywny, której wysokość na skutek nowelizacji zwiększy się z 500 zł do 2000 zł. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal wstrzymuje się z dokonaniem czynności, pomimo ponaglenia i wyznaczenia mu dodatkowego terminu. Pracodawca, który nie zastosował się do wezwania, podał błędne informacje lub wypłacił pracownikowi wynagrodzenie, oprócz kary grzywny, może również ponosić odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. Przeszkadzanie w czynnościach

 

W toku czynności egzekucyjnych komornik może spotkać się z utrudnianiem dokonania czynności czy wręcz oporem ze strony dłużnika. Jeżeli osoba zachowująca się niewłaściwie lub przeszkadzająca w czynnościach egzekucyjnych nie zastosuje się do upomnienia, komornik może taką osobę wydalić, zaś po drugim bezskutecznym upomnieniu także ukarać grzywną. Aktualnie grzywna wynosi 200 zł, co niestety sprawia, że dłużnicy niejednokrotnie usiłują przeszkodzić w czynnościach licząc, że uda się im zapobiec lub chociażby je opóźnić. Wydaje się zatem, że zmiana art. 762 k.p.c. tak, że można nałożyć grzywnę aż do 1000 zł wydaje się być jak najbardziej uzasadniona. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności i dotyczy to wszystkich grzywien, jakie mogą być nałożone w postępowaniu egzekucyjnym.