JAK WYGLĄDA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ???


 

Wniosek egzekucyjny

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, tak więc musi zawierać wskazanie Komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) i jego adres. Zgodnie z ustawą wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można złożyć na urzędowym formularzu - wzór formularza Komornik udostępnia nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii. 

Ponadto w wniosku musi być zawarte wskazanie dłużnika z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) oraz adresu, który jest konieczny nie tylko celem wysyłania korespondencji do dłużnika, ale także celem podejmowania czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania/siedzibie dłużnika. Wniosek egzekucyjny musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w przypadku tego drugiego koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.

  

Tytuł wykonawczy i wskazanie egzekwowanej kwoty

Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy. Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia Sądowe (wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty), zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać, czego się domaga, a w przypadku świadczeń pieniężnych należy wskazać, jaką kwotę ma wyegzekwować Komornik. Dopuszczalne oczywiście jest ogólnikowe wskazanie, iż wierzyciel domaga się wyegzekwowania wszelkich kwot wynikających z tytułu wykonawczego. Określenie powyższego jest koniecznym elementem wniosku egzekucyjnego, albowiem wierzyciel może nie chcieć egzekwować całej należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 We wniosku wierzyciel musi wskazać w przypadku świadczeń pieniężnych, jaką kwotę ma wyegzekwować Komornik.

 

Sposoby egzekucji

Ponadto we wniosku egzekucyjnym można wskazać sposoby egzekucji. W przypadku gdy wierzyciel nie wskazuje sposobów egzekucji wyboru sposobu dokonuje Komornik z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości. Sposobami egzekucji, w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, są:

egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich, egzekucja z nieruchomości.

Wybór komornika

W przypadku wszystkich sposobów egzekucji, w wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, wierzyciel może wybrać komornika z obszaru Sądu Apelacyjnego . Jeśli egzekucja kierowana jest do nieruchomości dłużnika, właściwy jest komornik, który działa przy sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości. Przy egzekucji kierowanej do ruchomości dłużnika właściwy jest komornik ogólnej właściwości dłużnika.