JAK WYGLĄDA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ???


 

Wniosek egzekucyjny

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, tak więc musi zawierać wskazanie Komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) i jego adres.

 

Ponadto w wniosku musi być zawarte wskazanie dłużnika z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) oraz adresu, który jest konieczny nie tylko celem wysyłania korespondencji do dłużnika, ale także celem podejmowania czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania/siedzibie dłużnika. Wniosek egzekucyjny musi zostać podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika, w przypadku tego drugiego koniecznym jest załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.

 

 

Tytuł wykonawczy i wskazanie egzekwowanej kwoty

 

Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy. Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia Sądowe (wyroki, postanowienia, ugody, nakazy zapłaty), zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

 

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać, czego się domaga, a w przypadku świadczeń pieniężnych należy wskazać, jaką kwotę ma wyegzekwować Komornik. Dopuszczalne oczywiście jest ogólnikowe wskazanie, iż wierzyciel domaga się wyegzekwowania wszelkich kwot wynikających z tytułu wykonawczego. Określenie powyższego jest koniecznym elementem wniosku egzekucyjnego, albowiem wierzyciel może nie chcieć egzekwować całej należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 

We wniosku wierzyciel musi wskazać w przypadku świadczeń pieniężnych, jaką kwotę ma wyegzekwować Komornik.

 

Sposoby egzekucji

 

Ponadto we wniosku egzekucyjnym muszą być wskazane sposoby egzekucji. Sposobami egzekucji, w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, są:

 

egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich, egzekucja przez zarząd przymusowy, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, Wierzyciel we wniosku może wskazać wszystkie w/wymienione sposoby egzekucji, albo niektóre spośród nich.

 

Wybór komornika

 

W przypadku wszystkich sposobów egzekucji, w wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika z terenu całego kraju. Jeśli egzekucja kierowana jest do nieruchomości dłużnika, właściwy jest komornik, który działa przy sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości